NE ARAMIŞTINIZ ?

Hangi ülke için hangi evrak düzenlenir?

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Not : Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticaret yapılmamaktadır.

EUR.1 BELGESİ - EFTA ÜLKELERİ

İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç

EUR.1 BELGESİ - BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan

EUR.1 veya EUR-MED BELGESİ- PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA

Fas, İsrail, Mısır, Tunus ve Ürdün

İKİLİ ANLAŞMA -STA GEREĞİ EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Gürcistan, Filistin, Şili, Morityus,Malezya, Güney Kore, Suriye

MENŞE ŞAHADET NAMESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Tercihsiz Menşe Kapsamındaki Ülkeler

ÖZEL MENŞE (FORM-A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Japonya-W-GTİP NO(Tarım Ürünü için P),Beyaz Rusya-(P),Rusya Federasyonu-(P),Ukrayna-(P),Kazakistan-(P), Amerika-(P),Avustralya(Boş Bırakılacak), Kanada(Resmi Onay Yok), Yeni Zelanda(Resmi Onay Yok)

NOT : A.TR dolaşım belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşyanın, işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir ürün olması halinde bu ülkelere A.TR dolaşım belgesi yerine EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen, Oda ve gümrük makamlarınca vize edilen belgedir. Söz konusu belge, "Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar" çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:

 1. Almanya   15. İsveç 
 2. Avusturya   16. İtalya 
 3. Belçika   17. Kıbrıs Rum Kesimi 
 4. Bulgaristan   18. Letonya 
 5. Çek Cumhuriyeti   19. Litvanya 
 6. Danimarka   20. Lüksemburg 
 7. Estonya   21. Macaristan 
 8. Finlandiya   22. Malta 
 9. Fransa   23. Polonya 
 10. Hırvatistan   24. Portekiz 
 11. Hollanda   25. Romanya 
 12. İngiltere   26. Slovakya 
 13. İrlanda   27. Slovenya 
 14. İspanya   28. Yunanistan 

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.

Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 20.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

 

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, malın gümrük indiriminden veya muafiyetinden yararlanması amacıyla Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

1. Almanya

9. Arnavutluk

2. Makedonya 

10. Gürcistan

3. Bosna Hersek

11. Sırbistan

4. Filistin

12. Karadağ

5. Tunus

13. Ürdün

6. Fas   

14. Şili

7. Suriye

15. Morityus

8. Mısır

 

 

Not : EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler; İsviçre Konfederasyonu, Norveç Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti ve Lichtenstein Prensliği'dir.

Eur.1 Dolaşım Belgeleri, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 20.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

 

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten ve Odalarca onaylanan belgelerdir. Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 20.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur. 

FORM A Belgesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden yararlanmak üzere, aşağıda sıralanan ülkelerce gümrük indirimi uygulanan eşyaların ihracatında düzenlenen belgedir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne üye ülkeler :

 1. Rusya Federasyonu
 2. Japonya
 3. Beyaz Rusya
 4. Ukrayna
 5. Kazakistan
 6. Kanada
 7. A.B.D.

Yalnızca, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne göre Türk Menşeli sayılan eşyanın ihracatında onaylanan Form A belgesi, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 20.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

 

TIR Karnesi Nedir? 

TIR Karnesi işlemleri karayolu taşımacılığında, taşıyıcı firmaların daha güvenli ve daha az işlem yaparak uluslararası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar. Uygulama, ülkelerin sisteme dahil olmalarıyla başlar. Ülkemiz 1966 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla sisteme taraf olmuştur. Sistemin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla her ülkede kefil kuruluşlar oluşturulur. Tüm bu kuruluşların bağlı bulundukları uluslararası kefil kuruluş, "International Road Transport Union" olup ülkemiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kefil kuruluştur

Ankara Ticaret Odası, firmaların sisteme dahil olması, belgelerin satışı, kontrolü, takibi ve kapatılması işlemlerinde görev yapar. Yapılan bütün işlemler TOBB ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.

TIR Sistemine Giriş İçin Hangi Belgelerin Hazırlanması Gerekmektedir? :

1. 10 araç şartı. (C1, C3 ve R2 için geçerli değil)

2. 3.000 ABD Doları nakit.

3. TIR sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (651-TL Nakit, Türkiye İş Bankası Akay Şubesi 225-5 no'lu hesap)

Not: R2 Yetki Belgesi Sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 50.000 ABD Doları nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000 ABD Doları teminat karşılığı için 25 adet TIR Karnesi kontenjanı tanınır.

4. 3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (veya Oda'dan alınacak)

5. 3 adet noter tasdikli Taahhütname (TOBB'dan veya Oda'dan alınacak)

6. 3 adet Yetki Belgesi fotokopisi (C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi)

7. Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

  a) Tasdikli nüfus kayıt belgesi, (3 nüsha)

  b) Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha)

  c) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha)

Bu maddede belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde 10'dan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde 10'dan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde 50'den fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.

8. Firma yetkilisince imzalanmış 3 adet İlave Taahhütname ve noter tasdikli imza sirküleri sureti

9. 3 adet Oda Sicil Kayıt Sureti

10. 3 Adet Firma Bilgi Formu (posta kodu mutlaka yazılacak)

11. 3 adet onaylı Sicil Gazetesi fotokopisi

12. a. Yeni kurulan gerçek ve tüzel kişilerden mali müşavir onaylı mali tablolarının yanı sıra sermaye raporu ya da ;

     b. Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

13. Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri

        

C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

14. Araç Ruhsat Fotokopileri

15. Vergi Levhası Fotokopisi

16. TIR Sistemine giriş için firmanın yazılı beyanı

İlgili firma eksiksiz olarak hazırladığı bu belgeleri bağlı olduğu Ticaret Odasına ibraz ederek müracaat dosyasının TOBB'a gönderilmesini talep eder.

Başvurunun yapıldığı Oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırması yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak hazırlanan rapor Oda Yönetim Kuruluna sunulur ve onaydan sonra müracaat dosyası bir yazı ekinde TOBB'a ulaştırılır.

TIR Sistemine Giriş Teminat Bedeli Ne Kadardır? :

Kabul teminatı

TIR Sistemine dahil edilmesini talep eden her aday, müracaatı sırasında 3.000 ABD Doları nakit kabul teminatını sunmak ve teminat miktarında Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla sonradan yapılacak tüm değişikliklere de riayet etmek zorundadır.

Kabul teminatı, TIR Komitesi ve Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla adayın TIR karnesi kullanma hakkının iptali halinde, teminatın iade edilmemesini gerektirecek bir nedenin ortaya çıkmaması şartıyla, karne hamilinin en son TIR karnesi aldığı tarihten 27 ay sonra iade edilebilir. Ancak, kabul teminatı, firmaya verilen tüm TIR karnelerinin "safe TIR verisi" bulunması veya tüm TIR Karnelerinin iade edilip herhangi bir sorun bulunmadığının tespiti ile herhangi bir gümrük makamından usulsüzlük bildirimi veya ödeme talebi alınmamış olması şartıyla, en son düzenlenen TIR Karnesi veriliş tarihini takip eden 12 ay sonunda da iade edilebilir.

TIR karnesi ile yapılan bir taşımada, Birlik tarafından bir düzensizlik tespit edildiğinde ya da herhangi bir âkit ülkenin gümrük idaresi tarafından, doğrudan karne hamiline veya garanti zincirine (IRU, Kefil Kuruluş ve sigortacı) bir düzensizlik bildiriminde veya ödeme talebinde bulunulduğunda, gümrük idaresi veya Kefil Kuruluş tarafından verilen süre içerisinde Kefil Kuruluşu ve/veya ilgili gümrük idaresini tatmin edecek deliller temin edilmez ise karne hamili söz konusu TIR karnesi ile yapılan taşıma nedeniyle talep edilen veya talep edilebilecek gümrük vergi ve resimlerini güvence altına alacak şekilde tespit edilen meblağı, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde ek teminat olarak Kefil Kuruluşa vermek zorundadır.

TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları gereğince karne hamillerince verilmesi gereken ek teminatlar, aksi belirtilmedikçe, olası gecikme cezalarını da kapsaması için tahmin edilen veya gümrük talebi nedeniyle bilinen meblağın %30 fazlası ile Birlik tarafından belirlenen döviz cinsinden alınır.

Gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin miktarının bilinmemesi ve tahmin de edilememesi halinde, gümrük talebine konu eşya değerinin yarısı kadar teminat alınır.

Gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin miktarının 500 ABD Dolarını geçmediğinin tespit edilmesi halinde teminat alınmayabilir.

Eşya değerinin bilinmemesi halinde teminat, eşyanın miktarı ve niteliği göz önüne alınarak talepte bulunan/bulunacak olan ülke kefil kuruluşunun garanti limitini geçmeyecek şekilde Birlik tarafından belirlenecek döviz cinsinden alınır.

Talep Türk gümrük idarelerinden gelmiş ise bu teminat, konunun çözümü için geçecek süre, enflasyon oranları ve benzeri etkenler dikkate alınmak koşulu ile 60.000 Avroyu karşılayacak miktarda Türk Lirası olarak da alınabilir.

İade edilmeyen veya kullanılmadan kaybedilen TIR karneleri için alınacak teminat süresi içerisinde iade edilemeyen veya kullanılmadan kaybedilen her TIR karnesi için 1.000,- ABD Doları nakit veya banka teminat mektubu ya da 3.000,- TL nakit veya banka teminat mektubu verilmek zorundadır. Bu teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren en az 27 ay geçerli olmak zorundadır.

TIR Karnesi Kullanılırken Hangi Kurallara Dikkat Etmek Gereklidir? :

 1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir.

 2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa, kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kuralların tercümesidir. Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet      zinciri çerçevesindeki TIR taşımasında kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır.

 3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük kontrolünden geçmesi şartı ile TIR taşımasının varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (kapağın birinci sayfasının birinci maddesi).

 4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi kara yolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (aşağıdaki 10 (d) kuralına bakınız).

 5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde söz konusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (aşağıdaki 10 (e) kuralına da bakınız).

 6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir.

 7. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, kara yolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan manifestonun bütün yaprakları altındaki 17'nci bölümü imzalar, tarihli mühür basar.

    TIR Karnesinin Doldurulması

 8. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir.

 9. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma veya imalatçı numarası gösterilir.

10. Manifesto:

  1. Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz etmeleri tavsiye olunur.

    2. Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez.

    3. Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir.

  i. Eklenen sayfaların sayısı

  ii. Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları

    4. TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numarası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır.

     5. Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir.

11. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs. : Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir.

12. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır

Olaylar ve Kazalar

13. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük yetkilileri ile eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler.

14. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne "Ağır ve havaleli eşya" sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt       veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar verir.

15. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir.

16. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır.

17. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur.

Adres, Ortak ve Unvan Değişikliği Durumunda Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir? :

Adresinin değişmesi halinde, ikişer nüsha olmak üzere;

    a. Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

    b. Talepname,

    c. Firma bilgi formu

Ortaklarının değişmesi halinde, 3'er nüsha;

 • Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Talepname,
 • Taahhütname,
 • Firma bilgi formu,
 • Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,
 • Tasdikli nüfus kayıt belgesi,
 • Tasdikli ikametgah belgesi,
 • Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

Mevcut ortak sayısında azalma olması halinde sadece hisse devrini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile Talepname'nin ibraz edilmesi yeterlidir.

Unvanının değişmesi halinde, üçer nüsha olmak üzere;

 • Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Talepname,
 • Taahhütname,
 • Ek Taahhütname,
 • Firma bilgi formu,
 • Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,
 • Yeni unvana göre düzenlenen teminat veya mevcut teminatların geçerli olduğu yönünde ilgili banka teyit yazısı.

TIR Karnesi Yaprak Sayfasına Göre Ücretleri Ne Kadardır? :

TOBB ve Odamız Yönetim Kurulunca uygun görülen "TIR Karne Bedelleri (Oda Harcı ile Birlikte)" aşağıdaki gibidir :

 1. 4 YAPRAKLI: 115,00-TL
 2. 6 YAPRAKLI: 244,00-TL
 3. 14 YAPRAKLI: 253,00-TL
 4. 20 YAPRAKLI: 255,00-TL
 5. AB-6 YAPRAKLI: 170,00-TL

       TASDİK ÜCRETİ: KARNE BAŞI 5,00-TL