NE ARAMIŞTINIZ ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satınalımı planlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB, DSİ Karayolları, TEK, İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün/imalat kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan Sistem, Cihaz ve yedekleri ile, ihtiyaç duyumsanan ürün, üretim ve hizmetlere ilişkin, ihale öncesinde, ihaleye yönelik YAKLAŞIK MALİYETİNİN oluşturulması amacıyla, birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi çalışmalarıdır. 

"Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ihale öncesinde ihalelere ilişkin olarak, yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat belirlemeleri, ilgi alanında yapılan araştırmalar sonucunda sağlanan bilgilere bağlı olarak ve ilgili meslek komitesinin görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ancak bu tahminler, odayı veya bunların şubelerini hukuken bağlamaz." (Oda Muamelat Yönetmeliği - Md.40) 

Yaklaşık Maliyet'e Yönelik Başvurular İçin İstenen Belgeler

 • İlgili Kurumun başvurusu
 • Malzeme listesi
 • Teknik Şartname
 • Teknik Çizim (Yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi istenilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çiziminin verilmesi gerekmektedir)
 • İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamenin de gönderilmesi gerekmektedir)
 • Numune (Numunesi üzerinden yaklaşık maliyete esas birim fiyatının belirlenmesi isteniyor ise, ürün numunelerinin verilmesi gerekmektedir)

Yaklaşık Maliyet Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 • Yaklaşık maliyete esas  tahmini birim fiyatlarının belirlenmesine yönelik başvuruların, konularına göre (İnşaat, boya, hırdavat, izolasyon, ahşap imalat, metal, ısıtma-soğutma, cephe kaplamaları vs.) ayrı ayrı yazılar ile yapılması gerekmektedir.
 • Medikal ürünlere ilişkin yaklaşık maliyet başvurularında, ana bilim dallarına göre (Kulak-Burun-Boğaz, Cildiye, Ortopedi, Kardiyoloji vs.) sistem, cihaz, yedekleri ve sarf ürünler olarak ayrıştırılarak başvuru yapılması araştırma ve fiyat belirleme çalışmalarının hızlandırılmasında büyük yarar sağlayacaktır.
 • Başvuru yazısı, ilgili kurumu temsile yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
 • Başvuru yazısı, tarih ve çıkış numarası almış olmalıdır.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi isteyen kurum açıkça belirtilmelidir.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi istenilen konuya ilişkin, gerektiğinde bilgi almak maksadıyla iletişim kurulacak kurum personelinin adı- soyadı ve telefon, faks ve e-mail adresleri belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün/üretimlere ilişkin  gerçek ihtiyaç miktarları belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, CD veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
 • Yedek parça niteliğindeki ürünlere ilişkin tahmini birim fiyatlarının belirlenmesi isteklerinde, her marka araç için ayrı ayrı yazı ile başvurulması, marka, model ve yedek parça numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satınalımı gerçekleştirilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB, DSİ, Karayolları, TEK, İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün/imalat kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan ürün, üretim, sistem, cihaz ve yedekleri ile ihtiyaç duyumsanan ürünlere ilişkin, doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ilgili ana yüklenici adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.

 "Faturaların memleket rayiçlerine uygunluğu bakımından onayı;"

Faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

İçerdiği ürün/üretim kalemlerinin düzenleniş tarihi itibariyle memleket rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması istenilen fatura, özel üretimi gerektiren bir iş için düzenlenmişse  yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

"Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır." (Oda Muamelat Yönetmeliği - 38.Madde)

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler Fatura Onay Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • İşveren konumundaki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun fatura onayı isteğine ilişkin, resmi başvuru yazısı veya yüklenici ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneği (sözleşmenin, işin mahiyetini belirtir imzalı sayfalarının örnekleri),
 • Fatura aslı ve fotokopisi,
 • Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)
 • Fatura onay ücretinin yatırıldığına dair belge (Hizmet Standartları Tablosu).

 

Fatura onay ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

Odamız üyesi olmayan firmaların fatura onay işlemlerinden, 2 (iki) katı fatura onayı ücreti alınmaktadır.

Bilirkişi marifetiyle değerlendirilmesi gereken faturalar için ayrıca bilirkişi ücreti alınmaktadır.

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşlere İlişkin Fatura Onay Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 •   Fatura onayı isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle fatura onayını isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşundan işveren/idare sıfatıyla Odamıza hitaben resmi başvuru yazısının getirilmesi gerekmektedir.
 • Odamızca yapılan fatura onay işlemleri, sadece odamız üyesi gerçek/tüzel kişilerin düzenlediği faturalar için yapılabilmektedir.
 • Proforma faturalara ilişkin onay işlemi, alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden yapılmamaktadır.
 • Birim fiyatı belirlemek amacıyla düzenlenen faturalar, ancak üzerlerinde gerçek imalat ve ihtiyaç miktarlarının açıkça belirtilmesi (kaşe ve imzalı olarak) halinde onaylanabilmektedir.
 • Fatura içeriği ürün bilgileri veri tabanımıza aktarıldığı için mümkünse faturalar bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu, teknik özellikler ve birim mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura ekine, üretici/ithalatçı firmaların yayınladığı güncel, orijinal katalog veya broşürler eklenmelidir.
 • Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklamalar için " işbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır." ibaresi faturayı düzenleyen firma tarafından açıkça yazılmalı ve kaşelenip imzalanmalıdır.
 • İthal yoluyla temin edilen ürünler için fatura onay işlemleri eş iş gören eşdeğer nitelikteki ürünler için yapılan pazar araştırmaları sonucu belirlenen fiyatlar veya ilgili firmaca sunulan ithal belgeleri (Gümrük giriş beyannamesi ve ithal faturaları) üzerinden değerlendirilerek yapılmalıdır.

Başvurularınızın takibini 201 82 45 numaralı telefonumuzdan yapabilirsiniz.

Sağlık Grubu

Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, tedavileri için başvurdukları Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Sağlık Kuruluşları tarafından reçete edilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli tarafından veya medikal firmalarca temin edilen iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri ve medikal tedavide kullanılan tıbbi cihazlar için düzenlenen faturaların, içerdiği ürün kalemlerinin piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.

 Sağlık Grubu Fatura Onay Başvuruları için Talep Edilen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi (şahıs) (gerçek/tüzel kişi tacir),
 • Reçete ya da rapor fotokopisi,
 • Fatura aslı ve fotokopisi,
 • Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi (Teknik çizim, katalog vs.),
 • Fatura onay ücretinin yatırıldığına dair belge (Hizmet Standartları Tablosu).

Yapım İşleri Genel Şartnamesi Md.23 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alımı gerçekleştirilecek ürün, üretim ve hizmetler ile yapmış oldukları araştırma ve oluşturdukları fiyat analizine göre uygun buldukları birim fiyat ve/veya bedellerin piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması ya da uygun bulunan birim fiyat ve/veya bedellerin belirlenmesine yönelik ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU çalışmalarıdır.

Ödemeye Esas Fiyat Uygunluğu ve Rayiç Fiyat Belirlemeleri Başvuruları İçin İstenen Belgeler

      - İlgili Kurum resmi başvuru yazısı (*),

      - Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)

      - Maliyet Analizi (Özel üretim ise) 

     Ödemeye esas fiyat uygunluğu onay ücretinin yatırıldığına dair belge (Hizmet Standartları Tablosu).

(*) Ödemeye esas fiyat uygunluğu'na ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talep yazılarında mutlaka 'ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU' talep edildiği açıkça belirtilmelidir.

Çıraklık Eğitimine Nasıl Başvurulur?

- İş yerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezinden 4 adet çıraklık sözleşmesi temin edilir.

- Sözleşmeler tam olarak doldurulup, ilgililerin imzasından sonra (çırak, velisi ve işveren) firmanın bağlı bulunduğu Oda'ya onaylatılır.

- Daha sonra çıraklık sözleşmelerinin temin edildiği Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olmak üzere başvurulur.

Nasıl Kalfa Olunur?

Çıraklık eğitim süresi sonunda, kalfa adayları, ilk yapılacak kalfalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Kalfalık Belgelerini alırlar.

Nasıl Usta Olunur?

Mesleki yönden gelişmelerini ve öngörülen Kalfalık süresini tamamlayan usta adayları, ilk yapılacak ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Ustalık Belgelerini alırlar.

Not: Çıraklık Sözleşmeleri, Odamız Oda Sicil Müdürlüğünce onaylanmaktadır.