NE ARAMIŞTINIZ ?

Türk Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 •  Başvuru dilekçesi,
 •   Taahhütname,
 •   IPA Programı sözleşmesinin bir sureti,
 •    Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan),
 •   Eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. belgeler (tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş    veya üretilmiş eşya için),
 •  Gümrük Giriş Beyannamesi, alış faturası, GTİP numaraları vb. (menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için),
 •   Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküleri fotokopisi,
 •   Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden kapasite raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili  Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti),
 •   Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge,
 •   Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*) (bakınız: Hizmet Standartları Tablosu).
 • (*) Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kontrol yetkisi verilmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

1- Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise  Ticaret  Borsasına başvurmalıdır.

2- Bu uygulamaya  Oda ve Borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr  üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için sanayi ürünlerinde Yerli Katkı Oranı Cetveli ile Sanayi Sicil Belgesinin sisteme mutlaka yüklenilmesi gerekir.

3- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuat, müracaat ve istenen belgeler ile detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İmalat Yeterlilik Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).

        (*)Oda Hizmet Ücreti, Odamız veznesine yatırılmaktadır.

 Fiili Tüketim Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı),
 • Alış-Satış Faturaları Fotokopileri,
 • Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı),
 • Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı),
 • Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait),
 • SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa),
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

(*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Odamız veznesine yatırılmaktadır.