NE ARAMIŞTINIZ ?

Türk Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 •  Başvuru dilekçesi,
 •   Taahhütname,
 •   IPA Programı sözleşmesinin bir sureti,
 •    Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan),
 •   Eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. belgeler (tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş    veya üretilmiş eşya için),
 •  Gümrük Giriş Beyannamesi, alış faturası, GTİP numaraları vb. (menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için),
 •   Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküleri fotokopisi,
 •   Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden kapasite raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili  Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti),
 •   Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge,
 •   Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*) (bakınız: Hizmet Standartları Tablosu).
 • (*) Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

İmalat Yeterlilik Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).

        (*)Oda Hizmet Ücreti, Odamız veznesine yatırılmaktadır.

 Fiili Tüketim Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı),
 • Alış-Satış Faturaları Fotokopileri,
 • Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı),
 • Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı),
 • Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait),
 • SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa),
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

(*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Odamız veznesine yatırılmaktadır.