NE ARAMIŞTINIZ ?

Milli Emlak Müdürlüğünden Satılık-Kiralık Taşınmazlar

07.10.2021

1)Aşağıdaki tablonun 1. sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi ve 3. Sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif
Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır. 2. sıradaki Termal İlçesinde bulunan taşınmazın satış ihalesi 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. İhalelerin süresinin uzaması durumunda sonraki
ihale, süresi uzayan ihale bitiminde başlar.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Geçici teminatı yatırmaları (Geçici teminat bedelleri, Yalova Milli Emlak Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR12 0001 0004 0400 0010 0059 70 İBAN numarasında Yalova Ziraat Bankası Şubesine yatırılması halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya
Muhasebe Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. Ayrıca Termal Milli Emlak Şefliğinde yapılacak olan ihale için de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler
Saymanlığı adına TR83 0001 0017 1500 0010 0059 75 İBAN numarasında TC Ziraat Bankası Termal Şubesine yatırılması halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Malmüdürlüğünden alınacak
teyit yazısının ihale saatine kadar İhale Komisyonuna İbrazı şarttır.)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri https://ilanyonetim.milliemlak.gov.tr/SiteDocument/GetFile?Id=c014dac9-c0d6-4652-b2f6-c89ede832e62 internet sitesinde bulunan
örneğine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları
taşıması), (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir),
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik
numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar
vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri
peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde 1. ve 3. sıradaki taşınmazlar için Yalova Defterdarlığı binasında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde 2. Sıradaki taşınmaz için Termal Kaymakamlığı Milli
Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir.
7) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (Beşmilyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyon TL'ye)
kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
8) İhaleye girişte pandemi kurallarına uyulması zorunludur. İlan olunur.

İhale dosyasına aşağıda yer alan Duyuru Dökümanları bölümünden ulaşabilirsiniz.