NE ARAMIŞTINIZ ?

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ HK.

13.03.2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, 9 Mart 2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandığı belirtilmektedir.

Tebliğ, küme yapı, elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapı denetim kuruluşlarının sıralamalardan çıkarılması dahilinde belirlenen süreler ve görevlendirilmesine müteakip toplam yapı inşaat alanları gibi yapı denetim firmalarını ilgilendiren hükümleri içermekte olduğu belirtilmektedir.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230309-3.htm adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.