NE ARAMIŞTINIZ ?

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Aşağıda işlem başlıkları altında yer alan matbu evrakların (Dilekçeler, taahhütname, kuruluş bildirim formu v.s) tamamının bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

Şirketin potansiyel vergi numarası kuruluş işlemleri esnasında mutlaka müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. İbraz edilmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 • Dilekçe
 • Anasözleşme (3 Adet)
 • İmza Tescil Talepnamesi (Noterden 2 Adet)
 • Şirket Sermayesinin 1/4'ünün Bloke Edildiğine Dair Banka Bloke Yazısı ve Dekontu
 • Taahhütname
 • Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Oda Kaydı İçin Gereklidir)
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 • Ortakların İkametgah Sureti (2 Adet)
 • Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti
 • Şirkete Dışarıdan Müdür Atanması Durumunda Dışarıdan Atanan Müdürün İmzaladığı Görevi Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyan Yazısı
 • Tüzel Ortak Bulunması Durumunda Tüzel Kişiliğin Kurulacak Şirkete İştiraki İle İlgili Almış Olduğu İştirak Kararı (İştirak kararında tüzel kişiliğin iştirak ettiği firma unvanı ile açıkça belirtilecek ve kurulacak olan firmaya iştirak eden tüzel kişiliği kimlerin temsil edeceği T.C.No ve İkametgahları ile beraber yazılacaktır. Eğer ortak olan tüzel kişi aynı zamanda şirkete yetkili olarak atanacaksa sadece bir temsilci görevlendirilebilir)
 • Şirkete ayni sermaye konulması durumunda ayni kıymetlerin değer tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Not: 1- TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Not: 2- TTK 624/1 gereği şirkete birden fazla müdür seçilmesi durumunda bunlarda birisinin ortak olup olmadığına bakılmaksızın "müdürler kurulu başkanı" olarak seçilmesi ve mersis'te görev kısmında ilgili ifadenin seçilmesi gereklidir.

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Genel Kurul Gündem Kararı
 • Genel Kurul İçin Çağrı Yapılmışsa Çağrı Listesi ve Gazete İlanı
 • Hazirun Cetveli 
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı-2 Adet Asıl)
 • Yönetim Kurulu Seçimi Var İse Yönetim Kurulu Görevlendirme ve Yetki Kararı (Noter Onaylı 2 Adet Asıl)
 • Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Var İse Yetkililere Ait İmza Tescil Beyannameleri (Noterden 2 Adet Şirket Unvanı Altına)
 • Bakanlık Temsilci Raporu (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
 • Bakanlık Temsilci Görevlendirme Yazısı (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
 • Faaliyet Raporu
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Bilanço ve Gelir Tablosu için Damga Pulu Ödendi Makbuzu

Anasözleşme Değişikliği Olması Durumunda;

 • İçeriği Değişen Maddelere İlişkin Tadil Tasarısı 

Sözleşme Değişikliği Sermaye Artışı İle İlgili İse; 

 • Eski Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporu (raporda sermayenin özvarlık içerisinde korunduğu ve bilançoda sermayeye ilave edilecek başka herhangi bir varlık bulunmadığı belirtilecek)
 • Mali Müşavire ait Oda Faaliyet Belgesi Aslı,
 • Nakdi arttırım yapılması durumunda artışı yapılan miktarın 1/4'ünün bankaya bloke edildiğine dair bloke mektubu ve dekontu
 • Ayni Sermaye Tahsisi Varsa Mahkeme Kararı Ve Bilirkişi Raporu, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Sermaye arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı
 • Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet),

Tadil Tasarısı Unvan Değişikliği İle İlgili İse; 

 • Şirket Müdür/Müdürlerinin Yeni Unvan Altına Atılmış İmza Beyanı (2 Adet)
 •    Taahhütname
 •     İştirak Pay Cetveli (Sermaye Arttırımı İse)
 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Genel Kurul Gündem Kararı 
 • Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl)
 • Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi veya tescil talepnamesi (2 adet asıl)
 • Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı,
 • Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı 
 • İkametgah ve nüfus suretleri (1 adet asıl)
 • Faaliyet Raporu
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Hazirun Cetveli

Şirket Şube Kuruluş işlemleri ilgili başvurular  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapıldıktan sonra istenilen evraklar hazırlanarak Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

 

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Hitaben ayrı ayrı)
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 
 • Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120. Maddesine Göre Belge ve Tasdikli Dosya sureti
 • Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar (2 Adet)
 • Şube Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış İmza Beyanı (2 Adet),
 • Şube Müdürünün Nüfus Cüzdan Sureti (2 Adet)
 • Şube Müdürünün İkametgah Belgesi (2 Adet)
 • Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname(Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
 • Dilekçeler
 • Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter Onaylı 2 Adet)

Nakil yapılması istenilen firmanın yetkilisine ait elektronik imza ile http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden nakil işlemi başlatıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.Maddesine Göre Belge ve  Tasdikli Dosya Sureti
 • Merkez Nakli İle İlgili Noter Onaylı Karar Sureti (Karar Anasözleşmenin Adresle İlgili Maddesinin Tadili Şeklinde Yazılacak) (2 Adet)
 • Yeni Atananan şirket müdürü var ,ise Şirket Ünvanı Altına Atılmış Noterden İmza Beyanı (2 Adet),
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet),
 • Ortakların Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname  (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)