NE ARAMIŞTINIZ ?

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Aşağıda işlem başlıkları altında yer alan matbu evrakların (Dilekçeler, taahhütname, kuruluş bildirim formu v.s) tamamının bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

Şirket Kuruluş başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr adresinden yapılacaktır. 

Mersiste oluşturulan sözleşme ortakların ve yetkililerin Müdürlüğümüz huzurunda hazır bulunmasıyla birlikte imza edilerek onaylanacaktır. Anasözleşmenin vekaleten imzalanması durumunda mutlak suretle noter huzurunda imzalanmış olan vekalet aslının getirilmesi gerekmektedir. Ortak dışında yetkili olacak olan şahısların her iki durumda da huzurda bulunması gerekmektedir.

Anonim Şirket sözleşmeleri istenildiği takdirde noterde de onaylatılabilecektir.

 • Dilekçe
 • Anasözleşme
 • Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Yalnızca Yabancı Ortak Olması Durumunda Doldurulacaktır) (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)
 • Şirket Sermayesinin 1/4'ünün Bloke Edildiğine Dair Banka Bloke Yazısı ve Dekontu
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Oda Kaydı İçin Gereklidir)
 • Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti
 • Yabancı Uyruklu Ortağın Türkiye'de İkamet Ediyor Olması Durumunda İkamet Tezkeresinin Noter Onaylı Örneği
 • Şirkete Ortak Dışından Yönetim Kurulu Üyesi Atanması Durumunda Atanan Üyenin Görevi Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyan Yazısı
 • Tüzel Ortak Bulunması Durumunda Tüzel Kişiliğin Kurulacak Şirkete İştiraki İle İlgili Almış Olduğu İştirak Kararı (İştirak kararında tüzel kişiliğin iştirak ettiği firma unvanı ile açıkça belirtilecek ve kurulacak olan firmaya iştirak eden tüzel kişiliği kimlerin temsil edeceği T.C.No ve İkametgahları ile beraber yazılacaktır. Eğer ortak olan tüzel kişi aynı zamanda şirkete yetkili olarak atanacaksa sadece bir temsilci görevlendirilebilir)
 • Şirkete ayni sermaye konulması durumunda ayni kıymetlerin değer tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Not: TTK 623/1 gereği şirket yönetim kurulu üyelerinden en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gereklidir.
 

TESCİL ÜCRETLERİ
Rekabet Kurulu Payı (Sermaye miktarı X 4/10000) şeklinde hesaplanacaktır.
İlan Bedeli (Anasözleşme kelime adedi X 1,33 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.
Anasözleşme ve Defter Onay Ücreti 2560,00 -TL (Defterler odamız tarafından tedarik edilecektir)
İmza Beyan Ücreti 640,00 -TL (Şirket ortakları dışından yetkili seçilmesi durumunda ve dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda düzenlenecektir)
Oda Kayıt Ücreti 6640 -TL

Doldurulması gereken matbu evrak örnekleri aşağıdadır. ("Şirket Kuruluş Bildirim Formu" yabancı ortak olması durumunda doldurulacaktır)

Birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirketlerin amaç ve konu değişikliği ile sermaye arttırım veya sermaye azaltımı ile ilgili anasözleşme değişikliklerini içeren genel kurul toplantıları ile kuruluşu ve sözleşme değişiklikleri bakanlık iznine tabi olan anonim şirketlerin tüm genel kurul toplantıları Ticaret Bakanlığı temsilcileri katılımı ile yapılmak zorundadır.

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Genel Kurul Gündem Kararı
 • Genel Kurul İçin Çağrı Yapılmışsa Çağrı Listesi ve Gazete İlanı
 • Hazirun Cetveli 
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı-1 Adet Asıl)
 • Yönetim Kurulu Seçimi Var İse Yönetim Kurulu Görevlendirme ve Yetki Kararı (Noter Onaylı 1 Adet Asıl)
 • Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Var İse Yetkililere Ait İmza Tescil Beyannameleri (Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.) (Müdürlüğümüz huzuruna gelinememesi durumunda bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda veya kişi yurt dışında ise konsolosluklar huzurunda düzenlenecektir)
 • Bakanlık Temsilci Raporu (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
 • Bakanlık Temsilci Görevlendirme Yazısı (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
 • Faaliyet Raporu
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Bilanço ve Gelir Tablosu için Damga Pulu Ödendi Makbuzu

Anasözleşme Değişikliği Olması Durumunda;

 • Genel Kurul Kararı İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Şeklini İçerir Şekilde Düzenlenmelidir.

Sözleşme Değişikliği Sermaye Artışı İle İlgili İse; 

 • Eski Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporu (raporda sermayenin özvarlık içerisinde korunduğu ve nakdi artırım yapıldığı durumlarda bilançoda sermayeye ilave edilecek başka herhangi bir varlık bulunmadığı belirtilecek)
 • Mali Müşavire ait Oda Faaliyet Belgesi Aslı,
 • Nakdi arttırım yapılması durumunda artışı yapılan miktarın 1/4'ünün bankaya bloke edildiğine dair bloke mektubu ve dekontu
 • Ayni Sermaye Tahsisi Varsa Mahkeme Kararı Ve Bilirkişi Raporu, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Sermaye arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı
 • Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet),

 

Harç Ücreti (Sadece sermaye artırımı yapılıyorsa alınmaz)

5022,60 -TL (Sermaye artırımı dışındaki tüm değişiklikler için) (1- Ayrıca yetkili ataması yapılıyorsa her bir yetkili için 5022,60 -TL ilave edilecektir) (2- Görevi sonlandırılan ve bir daha seçilmeyecek olan yetkili başına 1581,50 -TL eklenecektir)

Rekabet Kurulu Payı (Sermaye artırımı yapılıyorsa alınır)

(Arttırılan sermaye miktarı X 4/10000) şeklinde hesaplanacaktır.

İlan Ücreti

(Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.

Oda İşlem Ücreti (Sermaye Artırımı Olmayan Genel Kurullar için) 1.680,00 TL (İşlem ücreti işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)

Oda İşlem Ücreti (Sermaye Artırımı Yapılan Genel Kurullar için)

2.400,00 TL (İşlem ücreti işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)

 

 

Şirket Şube Kuruluş işlemleri ilgili başvurular  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapıldıktan sonra istenilen evraklar hazırlanarak Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. 

 • Dilekçe
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 
 • Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet)
 • Şube Yetkilisi Adına Düzenlenecek Tescil Beyannamesi (1 Adet) (Dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz veya Noter huzurunda düzenlenecektir)

 

TESCİL ÜCRETLERİ

Harç Ücreti 26.196,40 -TL (Birden fazla şube yetkilisi olması durumunda her yetkili için 5022,60 -TL ilave edilecektir)
İlan Ücreti

(Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.

İmza Beyan Ücreti

640,00 -TL (Şube müdürleri adına düzenlenecek ve her bir şube müdürü için ayrı ayrı tahsil edilecektir. Dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda gerekli olacaktır)

Oda İşlem Ücreti

Merkez sermayesine göre 4000-TL ile 6640-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir.

 

Anonim şirketin tek pay sahipli duruma dönüşmesi halinde bu husus TTK 338. Maddesi gereği tescil ve ilan ettirilmelidir. Bu işlem için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İstenen Evraklar

 • Dilekçe
 • Yönetim Kurulu Kararı (Noter Onaylı 1 Adet)
 • Pay Defterinin İlgili Sayfalarının Fotokopileri (1 Adet)

 

Anonim şirketin tek pay sahipli durumunun sona ermesi halinde bu husus tescil ve ilan ettirilmelidir. Bu işlem için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İstenen Evraklar

 • Dilekçe
 • Yönetim Kurulu Kararı (Noter Onaylı 1 Adet)
 • Pay Defterinin İlgili Sayfalarının Fotokopileri (1 Adet)

!!!!!ÖNEMLİ UYARI!!!!!

ADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNDE YENİ ADRES ÖNCELİKLE MERSİSE GİRİLMELİ VE BURADA GİRİŞİ YAPILAN ADRES HARFİYEN AYNI ŞEKİLDE GENEL KURUL KARARINA YAZILMALIDIR.

Nakil yapılması istenilen firmanın yetkilisine ait elektronik imza ile http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden nakil işlemi başlatıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.Maddesine Göre Belge
 • Merkez Nakli İle İlgili Noter Onaylı Genel Kurul Karar Sureti (Karar Anasözleşmenin Adresle İlgili Maddesinin Tadili Şeklinde Yazılacak) (2 Adet)
 • Şirket yetkililerine ait imza sirküler fotokopisi
 • Taahhütname  (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
  TESCİL ÜCRETLERİ
  Harç Ücreti 26.196,40 -TL
  İlan Ücreti

  (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.

  Oda Kayıt Ücreti 6640,00 -TL

  Doldurulması gereken matbu evrak örnekleri aşağıdadır. 

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Genel Kurul Gündem Kararı 
 • Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-1 Adet Asıl)
 • Tasfiye memurlarının mevcut yetkili dışından olması durumunda imza beyannamesi (Dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz beya Noter huzurunda düzenlenecektir) 
 • Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı,
 • Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Mersis sisteminden oluşturulacaktır)
 • Hazirun Cetveli

 

Tescil Ücretleri

Harç Ücreti

10.568,50 -TL (Tasfiye Memurunun birden fazla olması durumunda her bir tasfiye memuru için ayrıca 5022,60 -TL ilave edilecektir)

İlan Ücreti

(Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 -TL) şeklinde hesaplanacaktır. 

Alacaklılara Çağrı İlan Ücreti

1327,50 -TL

Oda İşlem Ücreti 1100,00 -TL (İşlem ücreti işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)
İmza Beyan Ücreti

640,00 -TL (dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda her kişi için ayrı ayrı alınacaktır)

 

 • Dilekçeler
 • Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter Onaylı 1 Adet)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 1581,50 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.

 

 • Dilekçe
 • Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) (Üyeler Tarafından Asaleten İmzalanmalıdır)

Tüm ortakların katılımı durumunda yapılacak olan genel kurulların tescili için gündem, faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosunun ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 • Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-1 Adet)
 • Tasfiye sonu mal beyanı (1 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır)
 • Hazirun Cetveli 

Notlar: 
Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

Harç Ücreti

665,40 -TL