NE ARAMIŞTINIZ ?

ÖNEMLİ UYARI!!!

Gerçek Kişi olarak kayıt yaptırmak isteyen firmalarn mutlak suretle bilanço usülüne göre defter tutması gerekmektedir. (TTK Md. 18, TTK Md. 64)

Kayıt başvurusu esnasında kanunun ilgili maddelerinde geçen defterlerin (Yevmiye - Envanter - Defter-i Kebir) noter onaylı ön sayfalarının fotokopileri ispat niteliğinde Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti ve harç tahsilatları odamız veznesinden yapılacaktır.

 

İSTENEN EVRAKLAR

- Bir ticari işletmede birbirinden bağımsız birden fazla faaliyet konusu yürütülmek istenirse, söz konusu faaliyet konularının aynı mekanda yürütülmeye uygun olması ve her birinin ayrı sicil numarası ile ayrı bir kayıt şeklinde tescil ettirilmek üzere başvurulması gerekmektedir.

 • Dilekçeler
 • İmza Beyannamesi (İşletme sahibinin dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Eczane kayıtlarında gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (2 adet) (Eğer vergi levhasında yer alan adresten farklı bir adres veya faaliyet konusu tescil ettirilekse ilgili adres ve/veya iş konusunun tespitine ilişkin yoklama tutanağı da eklenmelidir)
 • Bilanço usulune göre defter tutulduğunu ispat eden belge. (defter tasdiklerinin suretleri)

Not-1: Mersise girilmiş olan adres ve faaliyet konusu bilgileri dilekçede, vergi levhasında veya yoklamada bulunan bilgilerle eşdeğer olmalıdır.
Not-2: Gerçek kişi şahıs işletmeleri birden fazla faaliyet konusu tescil ettirmek istedikleri takdirde ayrı bir sicil numarasıyla yeni bir kayıt olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Harç Ücreti 2345,25 TL
İlan Ücreti   180,00 TL
Tescil Talepnamesi   400,00 TL

Not 1: Yukarıda yazılı bulunan ve Ticaret Sicil Tescili için gerekli bulunan ücretlerin dışında oda kaydı esnasında işletmenin sermayesine göre 2460-TL ile 4380-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir. (Eczane işletmeleri, Eczacılar Odasına kayıtlı oldukları için, bu faaliyetleri ile ilgili ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları yapılmayacağından bu ücret tahsil edilmeyecektir)

Not 2: İşletme sahibinin imza beyannamesi için gelmesinin gerektiği durumlarda nüfus cüzdan aslının yanında bulunması gerekmektedir.

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 

 • Dilekçe
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • İmza Beyannamesi (İşletme sahibinin dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Vergi Levhası Fotokopisi ve şube açılacak adreste vergi dairesince yapılmış yoklama tutanağı fotokopisi ( 2 adet )

Not 1 : Mersis başvurusu esnasında şube faaliyet konusu bölümüne merkez dosyasında tescil edilen sicil gazetesinde yayımlanmış en son faaliyet konusu ekleme veya çıkartma yapılmadan bire bir aynı yazılmalıdır.
Not 2 : İlgili dilekçelerdeki bilgiler ile mersis başvuru ekranında yer alan bilgilerin aynı olması gereklidir.
Not 3 : İşletme sahibinin imza beyannamesi için gelmesinin gerektiği durumlarda nüfus cüzdan aslının yanında bulunması gerekmektedir.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 3343,35-TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,39 TL) şeklinde hesaplanır.
İmza Beyan Ücreti 400,00-TL
Oda Kayıt Ücreti Sermayesine göre 2460-TL ile 4380-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir.

Matbu evrak örnekleri aşağıdadır. 

Gerçek kişi şahıs işletmeleri yapacakları değişiklikleri tescil ettirmek istediklerinde aşağıdaki ödemeleri yapacaklardır:

TESCİL ÜCRETLERİ

Harç Ücreti 998,10 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,39 TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 270,00 -TL
İmza Beyan Ücreti 400 -TL (Yapılacak değişiklikler unvan veya ad-soyad değişikliğinide içeriyorsa ve dijital imza verisi MERSİS'ten alınamadığı durumlarda tahsil edilecektir)

Tescil işlemleri için MERSİS başvurusu yapıldıktan sonra aşağıda yer alan matbu evraklar doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

-Dilekçe
-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
 

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 998,10 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi ve acentelik vekaletnamenizin kelime adedi toplamı X 1,39TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 270,00 -TL

Başvuru dilekçe örneği aşağıdadır.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 388,20 -TL (Tescil edilecek birden fazla acentelik varsa her acentelik başına 258,80 -TL eklenecektir)
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,39TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 270,00 -TL

Matbu başvuru dilekçesi ve istenen evraklar aşağıdadır.

 • Acentelik fesihnamesi (Noter Onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 388,20 -TL

Firma;

 • Vergi kaydının sona ermesi ile kapatılıyorsa, kapanışa ilişkin e-yoklama tutanağı,
 • Esnaf-Tacir Mutabakat Komisyonu kararı ile kapanıyorsa buna ilişkin alınmış olan komisyon kararı,

ile birlikte, MERSİS başvurusu da tamamlandıktan sonra aşağıdaki linkte yer alan dilekçelerin doldurularak imzalatılması ve Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Esnaf Tacir Mutabakar Komisyonu kararı ile kapanış olması durumunda ayrıca mal beyanı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.
 
     1.    Dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
     2.     Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Sicil Müdürlüğümüz veya Noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi (3 nüsha)
     3.     Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen imza beyannamesi (1 asıl -2 fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
     4.    Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitine  ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi
     5.    Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)
     6.    Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )
     7.     Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.
     8.    Anonim Şirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu, Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
     9.    Yabancı ortak var ise, Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 2 nüsha)
   10. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME PLANI
            Tür değiştirme planı (md. 185)
            İşletme sahibi tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;
a.   Tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b.   Yeni şirketin sözleşmesini,
c.   Ortakların tür değiştirmeden sonra yeni şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir. 

  12. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU
            Tür değiştirme raporu (md. 186)
            İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 

Raporda;
a.   Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b.   Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
c.   Yeni şirketin sözleşmesine,
d.   Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
e.   Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
f.    Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, 
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır. 

Rekabet Kurulu Payı

Yeni türün sermayesi üzerinden; (Sermaye miktarı X 4/10000) şeklinde hesaplanacaktır.

İlan Ücreti

Mersis başvuru kelime adedi X 1,39 -TL şeklinde hesaplanacaktır.

Anasözleşme ve Defter Onayı

1600,00 TL

İmza Beyanı

400,00 TL (Şirket ortakları dışından yetkili seçilmesi durumunda ve dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda düzenlenecektir)

Oda İşlem Ücreti

3000 TL

 

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)

1- Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2- Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a- Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b- Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c- Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
ç- Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3- Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4- Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)
a- İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
b- İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
c- işletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır
ç- İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

 

VEFAT SONRASINDA MİRASÇILARINDAN BİRİSİNİN DEVRALMASI YOLUYLA YAPILACAK TİCARİ İŞLETME DEVRİ

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Devralan yeni işletme sahibinin tescil talepnamesi (Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir)
 • Mirasçılık belgesi
 • Birden fazla mirasçı olması durumunda devralacak kişi lehine kayıtlı bulunan işletmedeki haklarından feragat edildiğine dair noterde düzenlenecek muvafakatname