NE ARAMIŞTINIZ ?

ÖNEMLİ UYARI!!!

Gerçek Kişi olarak kayıt yaptırmak isteyen firmalarn mutlak suretle bilanço usülüne göre defter tutması gerekmektedir. (TTK Md. 18, TTK Md. 64)

Kayıt başvurusu esnasında kanunun ilgili maddelerinde geçen defterlerin (Yevmiye - Envanter - Defter-i Kebir) noter onaylı ön sayfalarının fotokopileri ispat niteliğinde Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti ve harç tahsilatları odamız veznesinden yapılacaktır.

 

İSTENEN EVRAKLAR

- Bir ticari işletmede birbirinden bağımsız birden fazla faaliyet konusu yürütülmek istenirse, söz konusu faaliyet konularının aynı mekanda yürütülmeye uygun olması ve her birinin ayrı sicil numarası ile ayrı bir kayıt şeklinde tescil ettirilmek üzere başvurulması gerekmektedir.

 • Dilekçeler
 • Tescil Beyannamesi(Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.) (Müdürlüğümüz huzuruna gelinememesi durumunda bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda veya kişi yurt dışında ise konsolosluklar huzurunda düzenlenecektir)
 • Nüfus Cüzdan Aslı (Yabancı uyruklu şahıslar için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş pasaportun noter onaylı sureti)
 • Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Eczane kayıtlarında gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (2 adet) (Eğer vergi levhasında yer alan adresten farklı bir adres veya faaliyet konusu tescil ettirilekse ilgili adres ve/veya iş konusunun tespitine ilişkin yoklama tutanağı da eklenmelidir)
 • Bilanço usulune göre defter tutulduğunu ispat eden belge. (defter tasdiklerinin suretleri)

Not-1: Mersise girilmiş olan adres ve faaliyet konusu bilgileri vergi levhasında veya yoklamada bulunan bilgilerle eşdeğer olmalıdır.
Not-2: Gerçek kişi şahıs işletmeleri birden fazla faaliyet konusu tescil ettirmek istedikleri takdirde ayrı bir sicil numarasıyla yeni bir kayıt olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Harç Ücreti 587,70 TL
İlan Ücreti 104,50 TL
Tescil Talepnamesi 150,00 TL

Yukarıda yazılı bulunan ve Ticaret Sicil Tescili için gerekli bulunan ücretlerin dışında oda kaydı esnasında işletmenin sermayesine göre 1250-TL ile 1550-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir. (Eczane işletmeleri, Eczacılar Odasına kayıtlı oldukları için, bu faaliyetleri ile ilgili ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları yapılmayacağından bu ücret tahsil edilmeyecektir)

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 

 • Dilekçe
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • Yetkililer Adına Düzenlenecek Tescil Beyannamesi (Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Yabancı uyruklu şahıslar için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş pasaportun noter onaylı sureti)
 • Vergi Levhası Fotokopisi ve şube açılacak adreste vergi dairesince yapılmış yoklama tutanağı fotokopisi ( 2 adet )

Not-1 : Mersis başvurusu esnasında şube faaliyet konusu bölümüne merkez dosyasında tescil edilen sicil gazetesinde yayımlanmış en son faaliyet konusu ekleme veya çıkartma yapılmadan bire bir aynı yazılmalıdır.
Not-2 : Tescil talepnamesi ile mersis başvuru ekranında yer alan bilgilerin aynı olması gereklidir.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 587,70-TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 0,77TL) şeklinde hesaplanır.
İmza Beyan Ücreti 150,00-TL
Oda Kayıt Ücreti Sermayesine göre 1250-TL ile 1550-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir.

Matbu evrak örnekleri aşağıdadır. 

Gerçek kişi şahıs işletmeleri yapacakları değişiklikleri tescil ettirmek istediklerinde aşağıdaki ödemeleri yapacaklardır:

TESCİL ÜCRETLERİ

Harç Ücreti 291,80-TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 0,77TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 70,00-TL
İmza Beyan Ücreti 150-TL (Yapılacak değişiklikler unvan veya ad-soyad değişikliğinide içeriyorsa tahsil edilecektir)

Tescil işlemleri için MERSİS başvurusu yapıldıktan sonra aşağıda yer alan matbu evraklar doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

-Dilekçe
-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
 

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 219,20-TL (Tescil edilecek birden fazla acentelik varsa her acentelik başına 219,20-TL eklenecektir)
İlan Ücreti Acente Vekaletname içeriğinin tamamının mersise girilmesi durumunda; (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 0,77TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 70,00-TL

Başvuru dilekçe örneği aşağıdadır.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 85,30-TL (Tescil edilecek birden fazla acentelik varsa her acentelik başına 85,30-TL eklenecektir)
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 0,77TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 70,00-TL

Matbu başvuru dilekçesi ve istenen evraklar aşağıdadır.

 • Acentelik fesihnamesi (Noter Onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 85,30-TL

Mersis başvurusu tamamlandıktan sonra aşağıdaki linkte yer alan dilekçeler doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.
 
     1.    Dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
     2.     Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Sicil Müdürlüğümüz veya Noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi (3 nüsha)
     3.     Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen imza beyannamesi (1 asıl -2 fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
     4.    Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitine  ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi
     5.    Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)
     6.    Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )
     7.     Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.
     8.    Anonim Şirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu, Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
     9.    Yabancı ortak var ise, Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 2 nüsha)
   10. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME PLANI
            Tür değiştirme planı (md. 185)
            İşletme sahibi tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;
a.   Tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b.   Yeni şirketin sözleşmesini,
c.   Ortakların tür değiştirmeden sonra yeni şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir. 

  12. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU
            Tür değiştirme raporu (md. 186)
            İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 

Raporda;
a.   Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b.   Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
c.   Yeni şirketin sözleşmesine,
d.   Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
e.   Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
f.    Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, 
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.