NE ARAMIŞTINIZ ?

ÖNEMLİ UYARI!!!

Gerçek Kişi olarak kayıt yaptırmak isteyen firmalarn mutlak suretle bilanço usülüne göre defter tutması gerekmektedir. (TTK Md. 18, TTK Md. 64)

Kayıt başvurusu esnasında kanunun ilgili maddelerinde geçen defterlerin (Yevmiye - Envanter - Defter-i Kebir) noter onaylı ön sayfalarının fotokopileri ispat niteliğinde Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Gerçek kiş şahıs firma işlemleri için maktu ilan bedeli olan 84,00 TL'nı aşağıda bilgileri bulunan hesaplara yatırarak gelebilirsiniz. Vergi dairesi harç bedelleri odamız veznesinden tahsil edilebilecektir.

Akbank

Ankara / Bakanlıklar
TR890004600153888000069070

Vakıfbank

Ankara Merkez
TR480001500158007293586412

Halkbank (havale komisyonu talep eder)

Ankara / Çukurambar Ticari
TR680001200131100016000036

Ziraat Bankası

Ankara / Akay
TR560001000760059943505030

Not-1 : İlan Bedeli olarak yatırılacaktır.

Not-2 : Ödemelerin internet bankacılığından eft olarak yapılması halinde eft dekontunun bankadan onaylattırılması gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMLERİ

-Gerçek Kişi  Kuruluş işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan:

 • Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘’Gerçek kişi kayıt’’ bölümüne tıkladıktan sonra YALOVA  ili ve Şirketin bağlı bulunduğu İlçeyi seçerek ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
 • Gerekli bilgiler girildikten sonra nace kodunu da üst tarafta bulunan bölümden seçmeniz gerekmektedir ve sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen ONAY NUMARASI ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.
 • Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir.             Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak   gözükmektedir. Sistem Üzerinde başvuru kontrolü başvuru zamanına göre  sıralanıyor olup  Müdürlüğümüzün kontrolünü beklemeniz gerekmemektedir.
 • a-)Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde aşağıda yer alan istenen evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
 • b-)Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.

Yararlı Bilgiler:
-Şirketin amaç ve konusunda  vergi dairesindeki mükellefiyet kaydında yazan konular sırasıyla ve harfiyen  yazmak zorundadır. 
-Mükellefiyet kaydında birden fazla faaliyeti bulunan işletmeler sadece 1 nace kodu seçecek olup, ana faaliyetinizin bulunduğu  nace kodunu seçmeniz gerekmektedir.
- Mersise başvuru esnasında yazılan unvan, adres ve faaliyet konusu gibi bilgilerin noterden hazırlatılan tescil talepnamesi ile bire bir aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.
- Nace kodu girerken 11.22.33  şeklinde noktalama yapılacaktır.

İSTENEN EVRAKLAR

 • Dilekçeler
 • Tescil Beyannamesi (Noter Tasdikli 2 Adet), (Yapılacak kayıt Eczane ise 1 adet)
 • İkametgah Belgesi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • Taahhütname,
 • Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Eczane kayıtlarında gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi veya Gerçek kişi kaydında vergi dairesince tutulan yoklama tutanağı
 • Bilanço usulune göre defter tutulduğunu ispat eden belge. (defter tasdiklerinin suretleri)
Harç Ücreti 310,70 TL
İlan Ücreti 84,00 TL
Oda Kayıt 1000,00 TL
Toplam 1394,70 TL

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 • Merkezin kayıtlı olduğu sicilden alınacak 120. Madde Belgesi ve dosya sureti
 • Tescil Beyannamesi (Noter Tasdikli 2 Adet), (Yapılacak kayıt Eczane ise 1 adet)
 • İkametgah Belgesi (Yabancı Uyruklu şahıslar için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti)
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • Vergi Levhası Fotokopisi ve şube açılacak adreste vergi dairesince yapılmış yoklama tutanağı fotokopisi ( 2 adet )

Not 1 : Mersis başvurusu esnasında şube faaliyet konusu bölümüne merkez dosyasında tescil edilen sicil gazetesinde yayımlanmış en son faaliyet konusu ekleme veya çıkartma yapılmadan bire bir aynı yazılmalıdır.

Not 2 : Tescil talepnamesi ile mersis başvuru ekranında yer alan bilgilerin aynı olması gereklidir.

*Faaliyet konusuna ilave yapılması durumunda mersis girişi yapılırken, yeni faaliyet konusu eskisi ile beraber nasıl görünmesi isteniyorsa o şekilde yazılmalıdır.

 • Acentelik sözleşmesi (1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
 • Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
 • Acentelik fesihnamesi (Noter Onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.
 
     1.    Dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
     2.    İmzaları noter tarafından onaylı  yeni türe ilişkin anasözleşme (3 nüsha)
     3.    Şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
     4.    Tür değiştiren  Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitine  ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi
     5.    Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)
     6.    Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )
     7.     Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.
     8.    Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
     9.    Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
     10.  Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

     11. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME PLANI
            Tür değiştirme planı (md. 185)
            İşletme sahibi tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;
a.   Tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b.   Yeni şirketin sözleşmesini,
c.   Ortakların tür değiştirmeden sonra yeni şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir. 

     12. İşletmenin TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU
            Tür değiştirme raporu (md. 186)
            İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 

Raporda;
a.   Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b.   Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
c.   Yeni şirketin sözleşmesine,
d.   Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
e.   Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
f.    Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, 
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.