NE ARAMIŞTINIZ ?

ÖNEMLİ UYARI!!!

Gerçek Kişi olarak kayıt yaptırmak isteyen firmalarn mutlak suretle bilanço usülüne göre defter tutması gerekmektedir. (TTK Md. 18, TTK Md. 64)

Kayıt başvurusu esnasında kanunun ilgili maddelerinde geçen defterlerin (Yevmiye - Envanter - Defter-i Kebir) noter onaylı ön sayfalarının fotokopileri ispat niteliğinde Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti ve harç tahsilatları odamız veznesinden yapılacaktır.

 

İSTENEN EVRAKLAR

- Bir ticari işletmede birbirinden bağımsız birden fazla faaliyet konusu yürütülmek istenirse, söz konusu faaliyet konularının aynı mekanda yürütülmeye uygun olması ve her birinin ayrı sicil numarası ile ayrı bir kayıt şeklinde tescil ettirilmek üzere başvurulması gerekmektedir.

 • Dilekçeler
 • İşletme sahibinin dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Tescil Talepnamesi (İşletme sahibinin kendisi tarafından atılacak imzalarla hazırlanacak olan evrak Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Eczane kayıtlarında gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (2 adet) (Eğer vergi levhasında yer alan adresten farklı bir adres veya faaliyet konusu tescil ettirilekse ilgili adres ve/veya iş konusunun tespitine ilişkin yoklama tutanağı da eklenmelidir)
 • Bilanço usulune göre defter tutulduğunu ispat eden belge. (defter tasdiklerinin suretleri) (e-defter tutulması durumunda; e-defter beyanı ve envanter defterinin ön sayfasının sureti)

Not-1: Mersise girilmiş olan adres ve faaliyet konusu bilgileri dilekçede, vergi levhasında veya yoklamada bulunan bilgilerle eşdeğer olmalıdır.
Not-2: Gerçek kişi şahıs işletmeleri birden fazla faaliyet konusu tescil ettirmek istedikleri takdirde ayrı bir sicil numarasıyla yeni bir kayıt olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Harç Ücreti 3716,10 TL
İlan Ücreti   380,00 TL
Tescil Talepnamesi   640,00 TL

Not 1: Yukarıda yazılı bulunan ve Ticaret Sicil Tescili için gerekli bulunan ücretlerin dışında oda kaydı esnasında işletmenin sermayesine göre 3800-TL ile 6440-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir. (Eczane işletmeleri, Eczacılar Odasına kayıtlı oldukları için, bu faaliyetleri ile ilgili ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları yapılmayacağından bu ücret tahsil edilmeyecektir)

Not 2: İşletme sahibinin imza beyannamesi için gelmesinin gerektiği durumlarda nüfus cüzdan aslının yanında bulunması gerekmektedir.

Aşağıda yer alan matbu evrakların bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 • Dilekçe
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • İmza Beyannamesi (İşletme sahibinin dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Vergi Levhası Fotokopisi ve şube açılacak adreste vergi dairesince yapılmış yoklama tutanağı fotokopisi ( 2 adet )

Not 1 : Mersis başvurusu esnasında şube faaliyet konusu bölümüne merkez dosyasında tescil edilen sicil gazetesinde yayımlanmış en son faaliyet konusu ekleme veya çıkartma yapılmadan bire bir aynı yazılmalıdır.
Not 2 : İlgili dilekçelerdeki bilgiler ile mersis başvuru ekranında yer alan bilgilerin aynı olması gereklidir.
Not 3 : İşletme sahibinin imza beyannamesi için gelmesinin gerektiği durumlarda nüfus cüzdan aslının yanında bulunması gerekmektedir.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 5297,60-TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 TL) şeklinde hesaplanır.
İmza Beyan Ücreti 640,00-TL
Oda Kayıt Ücreti Sermayesine göre 3800-TL ile 6440-TL arasında oda kayıt ücreti tahsil edilecektir.

Matbu evrak örnekleri aşağıdadır. 

Gerçek kişi şahıs işletmeleri yapacakları değişiklikleri tescil ettirmek istediklerinde aşağıdaki ödemeleri yapacaklardır:

TESCİL ÜCRETLERİ

Harç Ücreti 2104,80 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95 TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 430,00 -TL (İşlem ücreti işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)
İmza Beyan Ücreti 640 -TL (Yapılacak değişiklikler unvan veya ad-soyad değişikliğinide içeriyorsa ve dijital imza verisi MERSİS'ten alınamadığı durumlarda tahsil edilecektir)

Tescil işlemleri için MERSİS başvurusu yapıldıktan sonra aşağıda yer alan matbu evraklar doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

-Dilekçe
-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
 

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 1581,50 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi ve acentelik vekaletnamenizin kelime adedi toplamı X 2,95TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 430,00 -TL (İşlem ücreti, işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)

Başvuru dilekçe örneği aşağıdadır.

TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 615,10 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 2,95TL) şeklinde hesaplanır.
Oda İşlem Ücreti 430,00 -TL (İşlem ücreti işletmenin yabancı sermayeli olması durumunda değişiklik gösterebilecektir)

Matbu başvuru dilekçesi ve istenen evraklar aşağıdadır.

 • Acentelik fesihnamesi (Noter Onaylı 1 Adet Asıl – 1 Adet Fotokopi)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 615,10 -TL

Firma;

 • Vergi kaydının sona ermesi ile kapatılıyorsa, kapanışa ilişkin e-yoklama tutanağı,
 • Esnaf-Tacir Mutabakat Komisyonu kararı ile kapanıyorsa buna ilişkin alınmış olan komisyon kararı,

ile birlikte, MERSİS başvurusu da tamamlandıktan sonra aşağıdaki linkte yer alan dilekçelerin doldurularak imzalatılması ve Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Esnaf Tacir Mutabakar Komisyonu kararı ile kapanış olması durumunda ayrıca mal beyanı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

Tür değişikliğine ilişkin başvurular MERSİS sisteminde "Yapı Değişikliği" başlığı altından başlatılarak yapılacaktır.

İSTENEN EVRAKLAR

 • Dilekçe
 • Tür değiştiren ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tesbitine ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi. (Raporda tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin de yer alması ve bunların tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca rapor ekine tespiti yapan müşavirin faaliyet belgesinin aslı da eklenmelidir. Raporda tespitler için kullanılan bilanço 6 aydan daha eski bir tarih olmamalıdır)
 • Mal beyanı (Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak; Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (Bildirimi yapılacak tüm varlıkları içerir beyan Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben düzenlenecektir) (Varlık türlerine göre bildirimi yapılacak her bir merci için ayrı ayrı düzenlenecektir) (Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir)
 • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurulu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
 • Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu
 • Tür değiştirme planı
 • Tür değiştirme raporu
 • Şube beyanı (Firmanın şirket merkezinin bulunduğu Müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubelerini belirtir nitelikte olacaktır. Şubesi bulunmaması halinde, şubenin bulunmadığı belirtilecektir)

Not: 1- Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.
Not: 2- Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
Not: 3- Ortaklar dışında yetkili bulunması halinde ve dijital imza verisinin sistemden alınamadığı durumlarda , dışarıdan atanmış olan yetkili Müdürlüğümüzde hazır bulunmalıdır.

Rekabet Kurulu Payı

Yeni türün sermayesi üzerinden; (Sermaye miktarı X 4/10000) şeklinde hesaplanacaktır.

İlan Ücreti

Mersis başvuru kelime adedi X 2,95 -TL şeklinde hesaplanacaktır.

Anasözleşme ve Defter Onayı

2560,00 -TL

İmza Beyanı

640,00 -TL (Şirket ortakları dışından yetkili seçilmesi durumunda ve dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda düzenlenecektir)

Oda İşlem Ücreti

4.800 -TL

 

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)

1- Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2- Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a- Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b- Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c- Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
ç- Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3- Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4- Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)
a- İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
b- İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
c- işletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır
ç- İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

 

VEFAT SONRASINDA MİRASÇILARINDAN BİRİSİNİN DEVRALMASI YOLUYLA YAPILACAK TİCARİ İŞLETME DEVRİ

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Devralan yeni işletme sahibinin tescil talepnamesi (Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir)
 • Mirasçılık belgesi
 • Birden fazla mirasçı olması durumunda devralacak kişi lehine kayıtlı bulunan işletmedeki haklarından feragat edildiğine dair noterde düzenlenecek muvafakatname